EST ENG FIN

Puhkemaja ohutusnõuded ja kasutamiskord.

Arve tasumisega kinnitab külastaja, et on tutvunud ja kohustub täitma ohutusnõuetest ja kasutamiskorrast tulenevaid tingimusi. Ohutusnõuete või kasutamiskorra rikkumisest tekkiva majandusliku kahju on külastaja kohustatud OÜ-le Solarcom täielikult hüvitama.

Külaliste isiklike asjade säilimise eest puhkemajade teenuse pakkuja ei vastuta.


1.Saabumine, lahkumine ja garantiitasu.

1.1.Majutuskohtade üleandmine klientidele toimub iga päev alates kella 14.00-st. Oma saabumise täpsemast ajast teavitab külastaja Puhketalu esindajat telefoni teel.

Kokkulepitud kellaajal näitab Puhketalu esindaja kliendile tema poolt broneeritud ruumi, registreerib külastajad (vajalik isikut tõendava dokumendi olemasolu) ning annab üle võtmed, mis jäävad kuni külastusaja lõpuni külastaja valdusse. 

1.2. Külastaja vabastab ruumi külastusperioodi viimasel päeval, hiljemalt kell 11.00 ning annab ruumi ja võtme üle Puhketalu esindajale.

1.2.1. Ruumide seisukord üleandmisel Puhkemaja esindajale peab olema samaväärne kui ruumide vastuvõtmisel saabumispäeval. 

1.3. Garantiitasu on summa, mille külastaja kannab OÜ arveldusarvele hiljemalt oma saabumise ajaks ning mille OÜ tagastab külastaja arveldusarvele kolme päeva jooksul, alates külastaja lahkumisest Puhketalu ruumidest.

1.3.1. Garantiitasu on 150 eur.

1.3.2. Garantiitasust arvatakse maha külastaja poolt puhkemajale tekitatud kahjustused  (s.h. lõhutud või puuduolevad esemed) ning käesolevast juhendist tulenevatest nõuetest mittekinnipidamisega Puhketalule tekitatud lisakulutused.

1.3.4. Juhul kui kahjustused ületavad garantiitasu summat, on külastaja kohustatud kompenseerima tekitatud kahju kogu ulatuses.

1.3.5. Tekitatud kahjude menetlemisel lisandub menetlustasu 50 eur.


2. Maksetingimused.

2.1. Puhketalu ruumide kasutamise eest tasub külastaja vastavalt hinnakirjale.

2.2. Ruumi broneerimisel tasub külastaja broneerimistasu 50% tema poolt soovitud ruumi maksumusest, vastavalt esitatud arvele.

2.2.1. Broneerimistasu tagastatakse ainult juhul, kui broneeringu tühistamisest teatatakse ette vähemalt 2 nädalat, e-maili aadressil info@puhkussaaremaal.ee.

2.2.2. Vähem kui 2 nädalat enne broneeritud külastusaja saabumist tehtud tühistamiste puhul broneerimistasu ei tagastata.

2.3. Külastaja tasub ülejäänud 50% ruumi maksumusest kas saabumisel puhkemajja või arvel näidatud pangakontole enne puhkemajja saabumist.


3. Nõuded ja kohustused külastajale

3.1. Sõidukid pargitakse selleks otstarbeks ettenähtud ja vastavalt märgistatud parklasse.

3.2. Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitistele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje-veevõtukohale hoitakse vaba. 

3.3. Külastaja on kohustatud kinni pidama avaliku korra ja heakorra eeskirjadest ning hoiduma teiste Puhketalus viibivate külastajate häirimisest. Territooriumil kehtib öörahu kell 23.00 kuni 08.00. Õues muusika kuulamine on keelatud.

3.4. Külastaja on kohustatud hoidma puhtust ja vara seisukorda.

3.5. Alaealistele mõeldud ürituste ajal viibib nende juures õpetaja, kasvataja või muu täiskasvanu, kes vastutab ohutuse ja Puhketalu eeskirjade täitmise eest.


4. Tuleohutusnõuded

4.1. Külastajal on keelatud:

4.1.1. ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mistahes põlevmaterjali, põlevpakendis seadmeid või taarat ning parkida seal mootorsõidukit või muud tehnikat;

4.1.2. valada põlevvedelikku või oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;

4.1.3. teha lõket;

4.1.4. ladustada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;

4.1.5. tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu sisustusega;

4.1.6. ummistada juurdepääsu elektrilahutusseadmele, päästevahendile ning tuletõrje-veevõtukohale või -hüdrandile, või muul viisil takistada nende kasutamist tulekahju või õnnetuse korral;

4.1.7. jätta järelevalveta töötavat elektrilist, tehnoloogilist või muud seadet, välja arvatud automaatjuhtimisel töötav seadmestik;

4.1.8. kasutada hoonetes lahtist tuld (s.h. küünlaid);

4.1.9. hoida siseruumides või territooriumil ise- või kergestisüttivaid materjale.

4.1.10.  süüdata kütteseadme koldes tuld põlevvedeliku abil;

4.1.11. paigutada kustutamata sütt või tuhka põlevmaterjali jäätmete hoiukohta või põlevmaterjalist taarasse; 

4.1.12. kuivatada küttepuid, riietus- või muud põlevat eset kütteseadmel;

4.1.13. jätta küdevat küttekollet järelevalveta, välja arvatud automaatjuhtimisega kütteseade;

4.1.14. suitsetada siseruumides;

4.1.15. suitsetada lähemal kui 5 m kaugusel hoonetest ja põlevmaterjalist.

4.2. Keelatud kohas suitsetamise eest on Puhketalul õigus garantiitasust kinni pidada 500 EEK (viissada krooni).

4.3. Ruumides ja territooriumil tohib kasutada ainult standardseid elektriseadmeid, mille paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda tootja kasutusjuhendist ning selle paigaldamist, kasutamist ja hooldamist käsitlevatest õigusaktidest. 

4.4. Massiürituseks kasutatakse ainult Peamaja esimese korruse ja Aida esimese korruse suure appartmendi ruume. 


5. Tegutsemine tulekahju korral.

5.1. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast. 

5.2. Tulekahju avastanud isik on kohustatud:

5.2.1. teatama telefoninumbril 112 viivitamatult häirekeskusele, kus täpselt tulekahju on puhkenud, mis põleb, nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning vastama häirekeskuse valvetöötaja esitatud küsimustele;

5.2.2. hoiatama ohtu sattunud inimesi;

5.2.3. sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni, tõkestamaks tule levikut;

5.2.4. võimaluse piires asuma tuld kustutama. 

5.3. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:

5.3.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;

5.3.2. võimalikust ohust inimestele;

5.3.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid vms). Külastaja tuleohutusmeelespea.

Lugupeetud külastaja!

- Siseruumides suitsetamine on rangelt keelatud!

- Toast lahkudes lülitage elektritarbija vooluvõrgust välja.

- Tutvuge evakueerimise plaaniga.

- TULEKAHJU puhul HELISTAGE viivitamatult  numbril 112!